25 Φεβρουαρίου 2022 – Η βία του ‘προσφυγικού φαινομένου’: Έμφυλα και πολιτισμικά στερεότυπα την εποχή της ανθεκτικότητας

Eirini Avramopoulou

One day conference The refugee phenomenon in Greece and Europe today: Multiple approaches, Department of Psychology and the Laboratory of Clinical Psychology & Psychopathology, Community Psychiatry and Developmental Psychology, Panteion University of Social and Political Sciences.